สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

        ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   กำหนดให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบำบัดมลพิษและการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบำบัด หรือการกำจัดมลพิษของโรงงาน
 • จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
 • ตรวจสอบและรับรองรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ

 วัตถุประสงค์

        เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

       ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมได้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาการอบรม

 • 1 วัน

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 2,500 บาท

 • 2,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร  

 • ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หัวข้อบรรยาย

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

08.00-09.00    ลงทะเบียน

09.00-10.30    สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม

10.30-12.00    กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน

12.00-13.00    พักทานอาหาร

13.00-16.00    การจัดการมลพิษโรงงาน

16.00-17.00    การประเมินผลการฝึกอบรม

หมายเหตุ        

 • เวลาพักทานอาหารว่าง   10.30-10.45 และ  14.45-15.00
 • เวลาพักทานอาหารกลางวัน  12.15-13.15

 วิธีอบรม      

 • บรรยาย /แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้บรรยาย

 วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ต้องมีเวลาเรียน 100 %  ( 6 ชม)
 • ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมอบรม