สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 6 ชั่วโมง

         ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อบรมหลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ระยะเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้อบรมได้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และช่วยให้ผู้ประกอบการมีระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น อีกทั้งปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงควรอบรมหลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

วัตถุประสงค์ 

  1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน และช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบบริหารจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม
  2. ทำงานร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนอย่างยั่งยืน
  3. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง อันจะช่วยส่งเสริมให้การขนส่งทางถนนของประเทศไทยมีมาตราฐานเกิดความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 1,800 บาท

  • 1,600 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

 
07.30-08.45  น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.                   ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง (Safety in Transport Business)
10.30 -10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -12.15 น. ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง (Safety in Transport Business)
12.15-13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.00 น.                

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง (Law and Regulations related to Transport)

14.00-14.30 น.                 การบำรุงรักษารถและการตรวจสอบสภาพและ ความพร้อมของรถ ( Vehicle Maintenance and Inspection)
14.30-14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง
14.45- 15.00 น. การบำรุงรักษารถและการตรวจสอบสภาพและ ความพร้อมของรถ ( Vehicle Maintenance and Inspection) (ต่อ)
15.00 -17.00 น. การจัดการพนักงานขับรถ (Driver Management)