สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 18 ชั่วโมง

        ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) พ.ศ. 2564 ประกาศดังกล่าวจะใช้บังคับกับผู้ประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลทุกรายบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง เป็นบุคลากรเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่งรวมทั้งมีแผนการจัดการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน ดังนั้น เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และช่วยให้ผู้ประกอบการมีระบบบริหารจัดการที่ดี ยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยในการขนส่ง เกิดความปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้ยั่งยืนมากขึ้น จึงควรอบรมหลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

วัตถุประสงค์ 

  1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน และช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบบริหารจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม
  2. ทำงานร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนอย่างยั่งยืน
  3. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง อันจะช่วยส่งเสริมให้การขนส่งทางถนนของประเทศไทยมีมาตราฐานเกิดความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

ระยะเวลาการอบรม

  • 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 5,000 บาท

  • 4,800 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

วันที่ 1 

 
07.30-08.45  น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.                   ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง (Safety in Transport Business)
10.30 -10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -12.15 น. ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง (Safety in Transport Business)
12.15-13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.00 น.                

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง (Law and Regulations related to Transport)

14.00-14.30 น.                 การบำรุงรักษารถและการตรวจสอบสภาพและ ความพร้อมของรถ ( Vehicle Maintenance and Inspection)
14.30-14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง
14.45- 15.00 น. การบำรุงรักษารถและการตรวจสอบสภาพและ ความพร้อมของรถ ( Vehicle Maintenance and Inspection) (ต่อ)
15.00 -17.00 น. การจัดการพนักงานขับรถ (Driver Management)

 

 วันที่ 2

 

07.30-08.45  น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.        การวางแผนและปฏิบัติการเดินรถ (Trip Planning and Operation)

10.30 -10.45 น.       

พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -12.15 น. (การวางแผนและปฏิบัติการเดินรถ (Trip Planning and Operation) (ต่อ)
12.15-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.00 น.       การวางแผนและปฏิบัติการเดินรถ (Trip Planning and Operation) (ต่อ)
14.00-14.30 น.             ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร (Cargo and Passenger Safety)
14.30-14.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง
14.45- 16.30 น.                 ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร (Cargo and Passenger Safety) (ต่อ)

 

 

 วันที่ 3

 
 07.30-08.45  น. ลงทะเบียน
 09.00-10.30 น. การจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Responses Management)
 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 10.45 -12.15 น. การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ (Accident Analysis and Prevention)
 12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 -14.30 น. การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ (Accident Analysis and Prevention) (ต่อ)
 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45- 16.30 น. การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ (Accident Analysis and Prevention) (ต่อ)