สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ จป.วิชาชีพ ข้อ 12

(การให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)

          พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม นิยามคำว่า

          “โรคจากการประกอบอาชีพ” หมายถึง โรคหรืออาการที่ผิดปติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมากจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพโรคจากสิ่งแวดล้อม หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องจากมลพิษ

          “มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย สิ่งปนเปื้อน และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย

          นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้หมายความรวมถึงผู้จ้างงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน

          และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 กำหนดให้จป.วิชาชีพมีหน้าที่ให้คำวามรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

          ดังนั้น เพื่อให้พนักงานทราบถึงการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงานในสถานประกอบกิจการและปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดจึงควรอบรมหลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

          

          (1)  เพื่อค้นหาปัญหาและปัจจัยเสียงการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพของลูกจ้างได้อย่างทันท่วงที

          (2)  เพื่อให้ทราบสาเหตุและกลไกลการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

          (3)  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของลูกจ้างและการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย         

          ผู้จัดการ / จป.วิชาชีพ / หัวหน้างาน / พนักงานทุกระดับ

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2,000 บาท

  • 1,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อบรรยาย  

วันที่ 1

 

08.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียน

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

      - พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

  - กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

   - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซี่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563

  • ความสำคัญของการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ
  • ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในผู้ประกอบอาชีพ
  • ตัวอย่างโรคจากการประกอบอาชีพที่สำคัญ ทางกายภาพ (แสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน) ทางเคมี (ฝุ่น ฟูม ก๊าซ ไอระเหย) และทางการยศาสตร์
  • หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  • หลักการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ
  • เทคนิคการทำหน้าที่ จป.วิชาชีพ ข้อ 12 (การให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพ)

***เวลาพักทานอาหารว่าง 10.30-10.45น. และ 14.30-14.45น.   / พักทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00น.***

ภาพกิจกรรมอบรม