สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

       จากข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงานพบว่าสถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุดในแต่ละปี ได้แก่  “กิจการประเภทก่อสร้าง”   ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน จะประสบอุบัติเหตุมากที่สุดจากการตกจากที่สูงหรือนั่งร้านพัง  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติจากการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  การอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อพนักงานได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติในภาคสนามจะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากนั่งร้าน  ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจากการทำงานไม่สามารถลดให้เป็นศูนย์ได้   แต่การลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุให้น้อยลงที่สุดนั้นสามารถกระทำได้  

      อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานบนนั่งร้านได้แก่ พนักงานพลัดตกจากนั่งร้าน การสะดุด ลื่น ล้ม การร่วงหล่นของวัสดุ อุปกรณ์  การโค่นล้มของนั่งร้านและ อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน  การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมวิธีการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านอย่างถูกวิธี  และได้รับการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านในการปฏิบัติงานจะช่วยลดอัตราการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างไรให้ความปลอดภัยในทำงานบนนั่งร้าน
  • เพื่อให้รู้จักวิธีการค้นหาอันตรายและป้องกันอันตรายในทำงานบนนั่งร้าน
  • เพื่อฝึกปฏิบัติในการติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านให้ถูกวิธีและปลอดภัย

ระยะเวลาการอบรม

  • 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 4,500 บาท

  • 4,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

การแต่งกายผู้เข้าอบรม

  • แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

วิทยากรบรรยาย  

  • นายปริชญศักดิ์  เข้มแข็ง / นายสุเทพ  พัดพาน

วิธีบรรยาย

  • บรรยาย/การฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

  • ทดสอบก่อน – หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

วันที่ 1

08.30-09.00  ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test)

09.00-09.30  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน

09.30-10.00  ประเภทของนั่งร้าน อุปกรณ์นั่งร้านและโครงสร้างนั่งร้าน

10.00-10.30  กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน

10.30-11.30  ข้อกำหนดต่างๆในงานนั่งร้าน

11.30-12.00  มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้าน

12.00-13.00  พักเที่ยง

13.00-14.30   การเตรียมการติดตั้งนั่งร้านและเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ

14.30-14.45   พัก

14.45-16.30   การฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ

วันที่  2

08.30-09.00  ลงทะเบียน

09.00-10.30   ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานบนนั่งร้านอย่างไรให้ปลอดภัย

10.30-10.45   พัก

10.45--12.00  เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ

12.00-13.00   พักทานอาหาร

13.00-14.00   เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ (ต่อ)

ภาคปฏิบัติ

14.00-16.00  การตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ

16.00-16.30  ทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post-Test) 

ภาพกิจกรรมอบรม