สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : แนวทางการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นสำหรับผู้ตรวจสอบปั้นจั่นตามกฎหมายปั้นจั่นฉบับใหม่

                กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ  พ.ศ. 2564  ได้มีข้อบังคับกำหนดให้มีการตรวจสอบและทดสอบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่างๆ, ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น, ผู้ดูแลงานยกเคลื่อนย้ายด้วยปั้นจั่น หัวหน้างาน ล้วนจำเป็นยิ่งที่จะต้องเพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบปั้นจั่นประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางที่กฎหมายได้กำหนดไว้  เพื่อให้ปั้นจั่นสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของต่างๆ

วัตถุประสงค์

                2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานยกเคลื่อนย้ายด้วยปั้นจั่น มีความเข้าใจการตรวจสอบและทดสอบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่นที่เกี่ยวข้อง

                2.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐาน

                2.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและทดสอบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่นและผลกระทบจากความไม่สมบูรณ์ของปั้นจั่น

                2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของวิศวกร ผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้อนุญาต หัวหน้างาน ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ให้สามารถเข้าใจหลักการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น เพื่อให้ปั้นจั่นทำงานได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากปั้นจั่น

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

                3.1   วิศวกรตรวจสอบ

                3.2   ผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

                3.3   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทุกระดับ

                3.4   ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ตามกฎหมาย

                3.5   ผู้ดูแลงานยกเคลื่อนย้ายด้วยปั้นจั่น

                3.6   หัวหน้างาน

                3.7   ผู้สนใจงานยกเคลื่อนย้ายด้วยปั้นจั่น

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • - บาท

  • - บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่หนึ่ง

           08.45-09.00    ทดสอบก่อนการอบรม

           09.00-09.30    ประเภทและชนิดของปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่)

           09.30-10.30    กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบปั้นจั่น

           10.30-10.45    พัก

           10.45-12.00    หลักการทำงานและการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปั้นจั่นเหนือศีรษะ)

           12.00-13.00    พัก

           13.00-14.45    Workshop การตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ

           14.45-15.00    พัก

           15.00-16.00    กรณีศึกษา / สรุป / ถาม/ตอบ

วันที่สอง

           09.00-09.30    ประเภทและชนิดของปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่)

           09.30-10.30    หลักการทำงานและการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก)

           10.30-10.45    พัก

           10.45-12.00    การอ่านค่าตารางพิกัดยกสำหรับรถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก

           12.00-13.00    พัก

           13.00-14.45    Workshop การตรวจสอบรถปั้นจั่นหรือปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก

           14.45-15.00    พัก

           15.00-16.00    กรณีศึกษา / สรุป / ถาม/ตอบ

           16.00-16.30    ทดสอบหลังการอบรม