สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : เทคนิคการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือกในแนวดิ่ง Rope Access : Level 1

แผนอบรมความปลอดภัย

            การทำงานบนที่สูง หรือการทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานต่อเติมอาคาร งานบำรุงรักษาในระบบอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำงานในหลุม บ่อที่มีความลึกมากกว่า 2 เมตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสาขาอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานทางบนที่สูงด้วย อาทิเช่น  อาสากู้ภัย ท่องเที่ยว ป่าไม้ อุทยาน รุกขกร ผู้ให้บริการทาสี ทำความสะอาด ซ่อมบำรุง เช็ดกระจกอาคารสูงและกังหันลม ฯลฯ อาชีพดังกล่าวนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการทำงานด้วยระบบเชือกในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานด้วยระบบเชือกให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงาน

            หลักสูตรการฝึกอบรมได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์ของแต่ละสาขาอาชีพฯ      ฉะนั้นด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล รวมไปถึงบุคลากรผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จะมีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการทำงานอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และบนพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานที่สูงอย่างถูกวิธีตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 รวมไปถึง European Standards  สามารถทำให้พนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง จะได้หันมาให้ความสำคัญ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และมีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในงานบนที่สูง  รวมไปถึงการได้นำความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานบนที่สูงในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้อุปกรณ์ในการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก
  • เพื่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก
  • เพื่อให้เกิดทักษะการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเบื้องต้นได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือกได้อย่างถูกวิธี
  • เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก

ระยะเวลาการอบรม

  • 5 วัน  (40 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 17,500 บาท

  • 17,500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

 หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม (Topic / Program)

 

วันที่ 1 (Day 1)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 10.00 ภาคทฤษฎี  มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
10.00 - 12.00 

ภาคปฏิบัติ  

  • อุปกรณ์ PPE อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก
  • วิธีการสวมใส่ชุดปฏิบัติงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ประจำตัว
13.00 - 18.00 

ภาคปฏิบัติ  ฝึกทักษะการทำงานด้วยระบบเชือก ระดับที่ 1

1. Ascending  การไต่ขึ้น

2. Descending  การไต่ลง

3. Changeover การเปลี่ยนอุปกรณ์กลางเชือก ใช้เมื่อปีนขึ้น แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สำหรับการโรยตัว

หรือเมื่อโรยตัวลงแล้วต้องการปีนขึ้น ต้องเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สำหรับไต่ขึ้น

วันที่ 2 (Day 2)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 18.00

 

ภาคปฏิบัติ  ฝึกทักษะการทำงานด้วยระบบเชือก ระดับที่ 1
4. Passing Knot การผ่านปมเชือกใช้ในกรณีที่พบว่าเชือกมีรอยชำรุดในระหว่างทำงาน โดยที่รอยชำรุดนั้นอาจ

ทำให้เกิดอันตรายได้ ผู้ทำงานจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการผูกปมไว้ เพื่อไม่ให้รอยชำรุดของเชือกต้อง

รับแรงดึง แต่อุปกรณ์สำหรับการปีนขึ้นหรือโรยตัว จะไม่สามารถผ่านปมนี้ได้ จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการผ่านปมอย่างปลอดภัย

5. Passing rope protection การผ่านปลอกรองเชือก ในการทำงานเชือกมักพาดผ่านขอบอาคารซึ่งจะเกิดแรงเสียดสี

ของเชือกกับมุมของอาคาร จำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกมีความเสียหาย ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ และเทคนิค

ในการข้ามผ่านอุปกรณ์ชนิดนี้ด้วย

6. Re-Anchor ใช้ในกรณีที่มีการย้ายการทำงานในแนวระนาบ โดยที่ไม่ต้องมีการย้ายจุดผูก เพื่อให้เชือกเปลี่ยนแนว

วิธีนี้จะผูกเชือกไว้ที่ 2 จุด ตามแนวที่ต้องการเปลี่ยน

วันที่ 3 (Day 3)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 18.00

ภาคปฏิบัติ  ฝึกทักษะการทำงานด้วยระบบเชือก ระดับที่ 1
7. Rope to Rope transfer การย้ายเชือก

8. Deviation การไต่เบี่ยงเชือกโดยใช้จุดยึด

9. Aid Climbing using fix anchor การปีนแนวขนานโดยใช้จุดยึดถาวร

10. Aid Climbing using mobile anchor การปีนแนวขนานโดยใช้จุดยึดเคลื่อนที่

วันที่ 4 (Day 4)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 18.00

ภาคปฏิบัติ  ฝึกทักษะการทำงานด้วยระบบเชือก ระดับที่ 1
11. Rescue การช่วยเหลือผู้ติดอยู่กลางอากาศ

12. Anchor & Knot เงื่อนและการทำจุดยึด โดยคำนึงถึงมุมองศาที่รับแรงได้ดีที่สุด

Pre-Test ทบทวนทุกทักษะการทำงานด้วยระบบเชือก

วันที่ 5 (Day 5)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 18.00

ภาคทดสอบ ทักษะการทำงานด้วยระบบเชือก ระดับที่ 1 (Rope Access Level 1)

1. Ascending 

2. Descending 

3. Changeover

4. Passing Knot

5. Passing rope protection

6. Re-Anchor 

7. Rope to Rope transfer 

8. Deviation 

9. Aid Climbing using fix anchor

10. Aid Climbing using mobile anchor

11. Rescue

12. Anchor & Knot

 หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 - 10.45 น. , 14.30 - 14.45 น.  พักกลางวัน 12.15 - 13.15 น.