Facebook

        สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแร
งงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฯ 

         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสาคร ส่งผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เข้ารับการอบรม สถานประกอบกิจการใดสนใจสามารถ โทรสอบถามได้ที่สำนักงานฯ หมายเลขโทรศัพท์ 034-413729-30 ต่อ 14 , 15


หลักสูตร อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

  • รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 22-23 เมษายน 2557
  • รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 24-25 เมษายน 2557


หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  • รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 29-30 เมษายน 2557
  • รุ่นที่ 2 อบรมวันที่  6-7 พฤษภาคม 2557


หลักสูตร อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

  • รุ่นที่ 1 อบรมวันที่  14-15 พฤษภาคม 2557


ติดต่อหรือขอใบสมัครได้ที่

  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-413729-30 ต่อ 14 , 15


สถานที่อบรม

  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร