สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

member 1

ประเภทบุคคล

 • โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 301, 303 
 • โทรสาร 02-4485556  
 • E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

 • บรรลุนิติภาวะ
 • ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้น ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

   สิทธิที่จะได้รับ   

 • สมัครสมาชิกใหม่ - สมาชิกต่ออายุ
  🎁 รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายดังนี้ ✨

  🔸ได้รับส่วนลดงานบริการของสมาคมฯ ดังนี้
              - บริการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
              - บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม
              - บริการเช่าสื่อความปลอดภัย
              - บริการรับจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
              - สั่งซื้อสินค้า
  🔸ได้รับข่าวสารด้านความปลอดภัย
  🔸ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น
  🔸ได้รับสรุปกฎหมายด้านความปลอดภัยภายใต้กระทรวง ดังนี้
              - กระทรวงอุตสาหกรรม
              - กระทรวงแรงงาน
              - กระทรวงสาธารณสุข

   การชำระเงิน   

 • ชำระด้วยตนเองเป็นเงินสด หรือ เช็ค
  สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน  (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"
  ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ
  (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.)
 • โอนเงินสด หรือ เช็ค
  เข้าบัญชีชื่อ "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ" 
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน
  ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 211-0-51828-5

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งโทรสารใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิกพร้อมใบโอนเงินมายังสมาคมฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงินและบัตรสมาชิก

 • เมื่อส่งใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิกมาแล้ว กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่สมาชิกของทางสมาคมฯ เพื่อยืนยันการสมัคร

 • ราคาสมาชิกรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว