สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

การตรวจทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

Fire Pump Performance Test

 

logo OSH&E

 

204 1อ.ธวัช   บำรุงวงค์ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันสถานประกอบการเกือบทุกแห่งมีระบบดับเพลิงด้วยน้ำที่มีมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดับเพลิงด้วยน้ำพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ผู้ดูแลต้องมีความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

         ดังนั้นเพื่อให้ระบบดับเพลิงด้วยน้ำมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิงโดยผู้เชียวชาญ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานและสถานประกอบการ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มั่นใจว่าปั๊มน้ำดับเพลิงมีประสิทธิภาพพร้อมตลอดเวลา
 2. เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 3. เป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA 25 ( NFPA เป็นชื่อย่อของ National Fire Protection Association ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1896 เป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ภารกิจหลักของ NFPA คือ จัดทำและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐาน ที่พัฒนามาจากสถิติและข้อมูลความเสียหายจริงของชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ ด้วยวิธีประชามติ การวิจัย การฝึกอบรม และการให้ความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหาและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก )
 4. เพื่อให้ผู้ใช้งานคุ้นเคยกับการใช้ปั๊มน้ำดับเพลิง
 5. ติดตามสมรรถนะของปั๊มน้ำดับเพลิงเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง
 6. ปลอดภัยไว้วางใจได้
 7. เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทประกันภัย

 

การทดสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ทดสอบประสิทธิภาพของปั๊มน้ำดับเพลิง ( Fire Pump Performance Test )เทียบกับ Designed Curve ตั้งแต่ 0% ถึง150%ตามมาตรฐาน

2. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบท่อส่งน้ำโดยการฉีดน้ำที่จุดไกลสุดหรือจุดสูงสุด( Flow Test )ตามมาตรฐาน

204 2

 

firepump3.jpg (1338×753)

 

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

firepump4.jpg (1884×1235)

 • การตรวจน้ำสำรอง
 • การตรวจสอบเชื้อเพลิงสำรอง
 • การตรวจเครื่องยนต์
 • การตรวจสอบท่อทางด้านดูด
 • การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • การตรวจปั้มน้ำดับเพลิง,จ๊อกกี้ปั้ม
 • การตรวจระบบสตาร์ท
 • การตรวจวาล์วน้ำต่างๆ
 • การตรวจ สายฉีดน้ำและตู้เก็บสายฉีด
 • การตรวจข้อต่ออ่อน
 • การตรวจระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง
 • การทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง
 • สำรวจสภาพพื้นที่บริเวณการติดตั้งระบบดับเพลิง
 • ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • การทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
 • สรุปผลการตรวจสภาพระบบดับเพลิงแนะแนวทางแก้ใขเบื้องต้