สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันที่ 14,16,18,21 และ 25 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะบริหารโครงการ Vision Zero เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Web-based Training Program for Mines and Quarries in Thailand “Developing VISION ZERO for OSH – Prevention” โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และ ISSA Mining ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้

      กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Web-based Training Program for Mines and Quarries in Thailand “Developing VISION ZERO for OSH – Prevention” ได้รับเกียรติจาก Mr. Helmut Ehnes วิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการ VISION ZERO รวมถึงกฎทอง 7 ประการ จาก ISSA Mining และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ กรรมการบริหารโครงการ THAILAND VISION ZERO ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย ดร.กฤตยา ศักดิ์อมรสงวน วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประกอบการ กองวิศวกรรมบริการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

      สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านแร่ ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นความรู้ในการนำไปสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสถานประกอบกิจการ และลดอัตราการสูญเสียและความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงาน รวมถึงมุ่งมั่นให้เกิดความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน การมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรค และความผาสุกของผู้ใช้แรงงาน (Safety Health Wellbeing)