สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เราเชื่อว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งปลอดภัยได้อย่างแท้จริง จนกว่าทุกคนจะปลอดภัย คิด ทบทวนให้รอบคอบก่อนลงมือทํา ทุกครั้ง ทุกวัน โดยไม่ต้องสนใจว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรของเราให้เข้มแข็งมากขึ้น

 

ภาวะผู้นํา Leadership

คุณวรรณภา นิยบุตร

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

19