สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ซึ่งผลที่ได้รับก็นําประโยชน์ไปสู่ตัวพนักงานเอง ส่วนประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับหลักๆ คือ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์การทํางานในระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และมุ่งเน้นสู่ความปลอดภัยแบบยั่งยืนของทุกคนในองค์กร

 

ภาวะผู้นํา Leadership

คุณธานินทร์  พานิชชีวะ 

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

 

 179