สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เราระลึกอยู่เสมอว่าพนักงานลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกคน คือคนในครอบครัวของเรา ซึ่งต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยเสริมสร้างระบบการทํางาน ทั้งด้าน SAFETY  HEALTH และ WELLBEING ให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืน ด้วยการใช้เครื่องมือกฎทอง 7 ประการ

 

ภาวะผู้นํา Leadership

คุณจันทนา  ศักดิ์สงวน

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัยฯ

บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จํากัด

16