สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศภายในอาคารและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามข้อเสนอแนะของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สมาคมฯ เป็นนิติบุคคลโดยได้รับอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมบุคลากรที่ผ่านการรับรอง

เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง