สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

บริการที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

logo-green

       

      การจัดทำโครงการมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรด้วย

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสามารถนำเสนอรายงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
  • เพื่อตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบ จากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
  • เพื่อสามารถนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางมาตรการในการลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

 

รายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคา

  1. หนังสือแจ้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติ
  2. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

โทรศัพท์ :

          095 948 6766

          099 225 7849 (คุณอรัญญา  ภูบังไม้)

          063 874 1144 (คุณอรทัย ยอดแสง)

          02 884 1852 ต่อ 401-413

โทรสาร : 02 880 4591 

อีเมล์     :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.