ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้ "โครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564" ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหลักสูตร "VISION ZERO – Train The Trainers สำหรับผู้สอน" บรรยายโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้คำปรึกษากับ กลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่อยู่ในเครือ หรือในระบบ Supply Chain และกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน

       กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 20 ราย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และช่วยให้สถานประกอบกิจการมีสถิติการประสบอุบัติเหตุลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขยายผลการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยไปสู่สถานประกอบกิจการอื่น ได้มากยิ่งขึ้น