สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

การตรวจสอบพร้อมให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

logo-green

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทราบความถูกต้องของการจัดระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550
  2. เพื่อเป็นข้อมูล เสนอแนะแนวทางปรับปรุง แก้ไข และบำรุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอ้างอิงจาก มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย เรื่องมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558

 

แนวทางดำเนินการ

  1. ดำเนินการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเอกสาร สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  2. ให้คำปรึกษา ระบบไฟฟ้าที่ทำการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน
  3. อบรมให้ความรู้ข้อกำหนดของกฎหมายตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 (6 ชั่วโมง)
  4. จัดทำรายงานเอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

65291_2-01.png (538×174)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โทร : 0 2884 1852 ต่อ 101-112 คุณอมรรัตน์ อ่อนดี

โทร. 061-3978484 คุณอภิกฤตย์ เศวตพงษ์

โทร 089-3533366 โทรสาร: 0 2880 4591

อีเมล์: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.