65142_03.jpg (2048×1365)

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สู่ชุมชนบรมราชชนนี 79

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบรมราชชนนี 79 จำนวน 30 ท่าน โดยมีสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นผู้อบรมในครั้งนี้ โดยในหลักสูตรดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือผู้ที่มีอาการช็อค หมดสติ และผู้ป่วยที่เกิดการหายใจขัด หายใจหยุดและหัวใจหยุดเต้นด้วยการช่วยชีวิตที่หัวใจหยุดเต้นด้วยวิธี CPR​

​โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ กล่าวต้อนรับชุมชน คุณธำรง คุโณปการ รองประธานมูลนิธิ กล่าวเปิดงานและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ เลขาธิการมูลนิธิ กล่าวสรุปกิจกรรมและปิดงาน​

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สู่ชุมชนในครั้งนี้ จะช่วยให้ชุมชนนำความรู้ไปปรับใช้เมื่อเจอเหตุการณ์จริง และสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการปฐมพยาบาลต่อได้ มูลนิธิยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี