สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

         28 เมษายน 2565  SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย จัดโครงการ SHAWPAT แยกสร้างสุข ซึ่งเป็นภาคต่อจากโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ร่วมกับ YOUเทิร์น PLATFORM พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม แยกแลกไข่ ภายใต้แนวคิด Save SHAWPAT Save Life Save The Earth วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ซ้ำ ช่วยลดปัญหาวิกฤติโลกร้อน (Climate Change) ที่กำลังเกิดขึ้น โดยกิจกรรมนี้เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำขวดพลาสติกใส (PET) ขนาด 600 Ml.​ขึ้นไป นำมาแลกไข่ได้ 1 ฟอง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้ใช้บริการ และชุมชน สามารถนำขวดมาแลกไข่ได้ ทุกสัปดาห์ในพฤหัสบดี​