สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

         กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564  กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
 • ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ  เรือปั้นจั่น
 • ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

เงื่อนไขการเข้ารับอบรมหลักสูตร ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

 • ผู้เข้ารับการอบรมที่มีหนังสือรับรองจากนายจ้างว่า "ทำหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิด รถปั้นจั่น หรือ เรือปั้นจั่น หรือ ปั้นจั่นหอสูง เมื่อจบหลักสูตร 24 ชม.แล้วจะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บังคับฯ ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะและผู้ให้สัญญาณ (4ผู้)  
 • ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้   ไม่มีหนังสือรับรองจากนายจ้างว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบังคับรถปั้นจั่น หรือเรือปั้นจั่นหรือปั้นจั่นหอสูง เมื่อจบหลักสูตร 24 ชม.แล้วจะได้รับวุฒิบัตรเฉพาะ "หลักสูตรผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะและผู้ให้สัญญาณ (3ผู้)"

การแต่งกายผู้เข้าอบรม

 • แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

ระยะเวลาการอบรม

 •   4 วัน (24 ชั่วโมง)
      - ภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง
      - ภาคปฎิบัติ 9 ชั่วโมง  

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 8,000 บาท

 • 7,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

          เนื้อหาอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554

รูปภาพแสดงตัวอย่างปั้นจั่นที่จะต้องอบรม "หลักสูตร ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น"

93 1