สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : หลักการจัดทำแผนและป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวง

        กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงฉบับนี้และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 ขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประกอบด้วย

 • การตรวจตรา
 • การอบรม
 • การรณรงค์
 • ป้องกันอัคคีภัย
 • การดับเพลิง
 • การอพยพหนีไฟ
 • และการบรรเทาทุกข์

        และให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ ให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างถูกต้อง   สมาคมฯ จึงจัดอบรมหลักสูตร  “การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  2555”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและนำไปประยุกต์ใช้กับ  แผนงานในหน่วยงานของตนเองได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • จป.ทุกระดับ,พนักงานทั่วไป,ผู้จัดการ

ระยะเวลาการอบรม

 • 6 ชั่วโมง (1 วัน)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 2,000 บาท

 • 1,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.        
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

10.30-10.45 น.         พัก

10.45-11.15 น.         ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้

11.15-12.15 น.         ความหมายแผนฉุกเฉินและแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย การแบ่งประเภทของแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

13.15-16.30 น.         ขั้นตอนการจัดทำแผนฉุกเฉินและวิธีการเขียนแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับฯ พ.ศ.2555

1)      การตรวจตรา

2)     การอบรม

3)     การรณรงค์

4)     ป้องกันอัคคีภัย

5)     การดับเพลิง

6)     การอพยพหนีไฟ

7)     และการบรรเทาทุกข์

16.30-17.00 น.         วิธีการปรับปรุงและการพัฒนาแผนฉุกเฉินและแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับฯ พ.ศ.2555