สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (30 ช.ม.)

แผนอบรม
  • ลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง)
  • ลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

รายละเอียดอื่น ๆ

  • ผู้อบรมที่เป็น จป.เทคนิค หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง ต้องอบรมครบ 30 ช.ม. (หมวดที่ 4-5 ไม่ต้องเข้าอบรม)
  • อบรมพร้อมกับผู้เข้าอบรม หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ช.ม.)
  • ผู้อบรมต้องนำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน
  • มีการอบรมภาคปฏิบัติ

ระยะเวลาการอบรม

  •  5 วัน (30 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 6,500 บาท

  • 6,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1
08:30-08:45  น. ลงทะเบียน
08:45-09:00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
09:00-12:00 น. หมวดวิชาที่ 1
  กลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
(ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
(ข) การบริหารจัดการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
   
13:00-16:30 น. หมวดวิชาที่ 2
  กลยุทธ์การบริหารองค์กร
(ก) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและการพัฒนาความเป็นผู้นำ
(ข) เทคนิคการบริหารองค์กร
(ค) การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ และการประสานงาน
   
วันที่ 2  
09:00-16:30 น. หมวดวิชาที่ 3
  การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
(ก) การชี้บ่งอันตราย
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) การจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
   
วันที่ 3  
09:00-16:30 น. หมวดวิชาที่ 6
  ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมิน
(ก) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการประยุกต์ใช้ 
(ข) การจัดทำคู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ค) การประเมินผลและการวัดผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
(ง) การตรวจประเมิน
   
วันที่ 4  
09:00-16:30 น. -การอบรมภาคปฏิบัติสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  หรือเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  -การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
  ดาวน์โหลดกรอบการสัมมนาหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน 2 วันสุดท้าย
   
วันที่ 5  
09:00-16:30 น. นำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน
   
16:30-16:45 น. ทดสอบหลังการอบรม
   
16:45-17:00 น. มอบใบรับรอง
   
หมายเหตุ พัก เวลา 10.30-10.45 น. ,14.30-14.45 น. และพักทานอาหาร 12.00-13.00 น.