สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : อบรม-ทดสอบ-ประเมินช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับที่ 1

              ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรอง ความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีลักษณะงานดังต่อไปนี้

              1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit breaker) และฟิวส์เป็นต้น

              2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย

              3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า

              4. งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า

              5. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ

              6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

              ดังนั้นเพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ได้รับการอบรม ทดสอบ และประเมิน มาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้ครบทุกกระบวนการ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวพร้อมสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงควรอบรม – ทดสอบ- ประเมินช่างไฟฟ้าในอาคารระดับที่  1  

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในการทำงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมทั้งได้ทดลองการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทดสอบ-ประเมินช่างไฟฟ้าในอาคารระดับที่ 1 และได้รับหนังสือรับรอง ความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  • เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการอบรม

  • 3 วัน

ราคาค่าบริการ

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 5,500 บาท (สมาชิกสมาคม)
  • 6,000 บาท

รายละเอียด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

         1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และ

         2. มีประสบการณ์การทำงาน หรือการปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ

         3. ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และมีประสบการณ์การฝึกงานหรือการปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือ

         4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 

เอกสารที่ใช้ในการอบรม

         1) รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว "พื้นหลังสีขาว" จำนวน 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

         2) สำเนาบัตรประชาชน

         3) สำเนาวุฒิการศึกษา สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

         4) ใบรับรองประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า ที่สถานประกอบกิจการออกให้

ระยะเวลาอบรม

         การอบรม จำนวน 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

         การทดสอบ จำนวน 1 วัน ดังนี้

                  - ทดสอบภาคความรู้ (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง)

                  - ทดสอบภาคความสามารถ ( ปฏิบัติ 5 ชม.)

         การประเมิน จำนวน 1 วัน ( สอบสัมภาษณ์ )

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

         1. วุฒิบัตรผ่านการอบรม

         2. หนังสือรับรองผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

         3. บัตรประจำตัวช่างไฟฟ้า ตาม พรบ. พ.ศ.2545.

         4. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ใบรับรอง

66204 1 66204 2