สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : คนงานควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้ก๊าซหรือเก็บก๊าซ

              ตามกฎกระทรวง กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน ปี พ.ศ. 2549 มาตรา 2 และ 3 ได้กำหนดให้โรงงานต้องจัดให้มีคนงาน ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง  ทั้งนี้ โรงงานในมาตรา 2 ได้แก่โรงงานลำดับที่ 89 และ โรงงาน ลำดับที่ 91(2) และโรงงานในมาตรา 3 ได้แก่โรงงานทุกประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง(พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซ ที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage Tank) หรือมีปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ(Cylinder) จำนวนตั้งแต่ 20 ภาชนะบรรจุขึ้นไป หรือมีการใช้หรือเก็บก๊าซจากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (Tube Trailer)   

           ในการนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับบริษัท อะเบาท์เซฟตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยฝึกอบรมที่สามารถจัดอบรมและออกใบรับรองดังกล่าว  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการพิจารณาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการอนุมัติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหมวดต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด  มาเป็นผู้บรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาในแต่ละหมวดอย่างละเอียด ถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำแบบทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรม
  • เพื่อให้สถานประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้อย่างปลอดภัย

ระยะเวลาการอบรม

  • 3 วัน (15 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 8,900 บาท

  • 8,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อฝึกอบรม

 

วันที่ 1 

 
09.00 – 12.00 น.                   กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด เกี่ยวกับ โรงงาน ที่การประกอบกิจการโรงงานผลิต บรรจุ ใช้ และ ขนส่งก๊าซ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.                   ภาคทฤษฎีหมวดที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซ

 

 วันที่ 2

 

09.00 – 12.00 น.                  

ภาคทฤษฎีหมวดที่ 3 : ถังเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจุ ท่อก๊าซ เครื่องจักร เครื่องวัด อุปกรณ์ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ภาคทฤษฎีหมวดที่ 5 : ข้อปฏิบัติของคนงานควบคุมก๊าซ
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.               ภาคทฤษฎีหมวดที่ 7 : ข้อปฏิบัติของคนงานส่งก๊าซ
วันที่ 3  
09.00 – 12.00 น.                 

ภาคทฤษฎีหมวดที่ 8 : การป้องกันและระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน

อบรมภาคปฏิบัติหมวดที่ 2 : วิธีการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บท่อก๊าซ

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.  อบรมภาคปฏิบัติหมวดที่ 3 : การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ
13.00 – 16.00 น.  ทำแบบทดสอบประเมินผล

                                         

                                         

                                         

                   

ใบรับรองการอบรม

66122 4 66122 5