สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กรุงเทพมหานคร)

แผนอบรม คปอ.

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2,500 บาท

  • 2,300 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

 หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม (Topic / Program)

 

วันที่ 1     

 Day 1
08.00-08.30       

ลงทะเบียน (Registration)

08.30-09.00

แนะนำหลักสูตร/ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (Introduction to the curriculum and pretest)

09.00-12.15

หมวดวิชาที่ 1  การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective administration of the OSH&E)

 

ก.แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (a. Management approaches on occupational safety, health and work environment)

ข. การพิจารณาแผงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน (b. Consideration on the work plan and the  projects of on-the-job safety and off-the job safety)

13.15-14.45  

หมวดวิชาที่  2  กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Safety Laws)

 

ก.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2549 (a. Ministerial Regulation Prescribing the Standard for Administration and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment B.E. 2549 (A.D. 2006))

ข.สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง (b. Essential contents of the concerned occupational safety and Health laws)

14.45-16.30        

หมวดวิชาที่ 3  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (Roles and duties of the Committee of Occupational Safety, Health and work Environment of the Workplace)

                                           

ก.การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน (a. Control and prevention of work-related  accidents)

ข. การสำรวจความปลอดภัย (b. Safety survey)

วันที่ 2  Day 2
08.30-09.00

ลงทะเบียน (Registration)

09.00-12.15 

หมวดวิชาที่ 3  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (ต่อ) (Roles and duties of the Committee of Occupational Safety, Health and work Environment of the  Workplace(Cont.))

 

ค.การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน (c. Making rules, practical guidelines and  standards of safety at work)

ง.การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (d. The reporting systematization of unsafe working condition)

13.15-16.30 

จ. การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน (e. Performance Evaluation of safety at work)

ฉ.การประชุมและการติดตามงาน (f. Meeting and follow-up)

16.30-16.45 

ทดสอบหลังการอบรม /มอบวุฒิบัตร (Posttest / Certificate)