สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

แผนอบรม จป.หัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล (Rational)

          กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๓ กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

          Ministerial Regulations on provision of occupational safety officers, personnel, unit or a group of personal in order to implement OSH in the establishment of the year 2565, clause 43, requiring employers or training providers to conduct OSH training for the employee qualify as a safety officer at the supervisor and management level. The training of employers or service providers regarding the training to be as prescribed by the Director -General as summary in below table

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

2.1  เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (As prescribed by law the employer to comply with the safety law)

2.2  เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (To provide employees with knowledge understanding and performing duties as required by law)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม / กลุ่มเป้าหมาย  (Qualification of target group)         

เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน (All of employees at the supervisor of the unit)

 

วิทยากร (Qualified Trainer)                          

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Trainer in list of the training provider as approved by Department of Welfare and Labor Protection)

 

ระยะเวลาอบรม  (Duration)

2 วัน (12 ชั่วโมง)   2 Days (12 hr - full-time attendance)

 

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2,500 บาท

  • 2,300 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

 หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม (Topic / Program)

 

วันที่ 1 (Day 1)  
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน (Registration)
08.30 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pretest)
09.00 - 10.30 

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 

(Chapter 1. Knowledge of OSH and roles and responsibilities of supervisors)

 

               (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

               (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 12.15 - 13.15  พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)
 13.15 - 16.30  หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Chapter 2 OSH & E Laws)
                 (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

               (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

 วันที่ 2 (Day 2)  
 08.30 - 09.00  ลงทะเบียน (Registration)
 09.00 - 12.15

 หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงานและการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

(Chapter 3 Finding out hazards at work and OSH&E manuals)

                 (ก) การตรวจความปลอดภัย

               (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

               (ค) การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ

               (ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 12.15 - 13.15  พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)
 13.15 - 16.30  หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย  (Chapter 4 Prevention and Control)
                 (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

               (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

               (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

               (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

               (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

               (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

               (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

               (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

               (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 16.30 - 16.45  ทดสอบหลังการอบรม / มอบวุฒิบัตร (Posttest / Give certificate)

 

หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. (Annotation : Fresh break 10.30 - 10.45 AM. and 02.45 - 13.00 PM.)