สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีบริการน้ำมัน

                 กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2558 กำหนดให้ “ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ก (5) สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ข (6) สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง (7) สถานีบริการน้ำมัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง (8) สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ฉ ฯลฯ”ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน

                ดังนั้นเพื่อให้สถานประกอบการดังกล่าว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยและเกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานประจำสถานีบริการน้ำมันให้ถูกต้อง สอดคล้องไปตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีบริการน้ำมันได้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อร่วมงาน และผู้ใช้บริการ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ และความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานีบริการน้ำมัน
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีบริการน้ำมัน และสามารถขอรับบัตรประจำตัวตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
  5. เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องสามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (14 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 5,900 บาท

  • 5,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อฝึกอบรม

 

วันที่ 1 

 
07.00 – 08.00 น.

ลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม

08.00 – 09.00  น.                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมัน
09.00 – 10.00 น.                   หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานีบริการ
10.00 – 11.00 น.                การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมัน
  (พักรับประทานอาหารว่างในระหว่างอบรม)
11.00 – 12.00 น.                   สาธิตและฝึกปฏิบัติใน หัวข้อ “การปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ำมัน”
12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.                   สาธิตและฝึกปฏิบัติใน หัวข้อ “การปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ำมัน” (ต่อ)
15.00 – 15.30 น.                   ประเมินผลภาคปฏิบัติในแต่ละกลุ่ม

 

 วันที่ 2

 

07.30 – 08.00 น.                   ลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียดการอบรม
08.00 – 10.00  น.              กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการน้ำมัน

10.00 – 11.00 น.         

การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการน้ำมัน
  (พักรับประทานอาหารว่างในระหว่างอบรม)
11.00 - 12.00 น.                สาธิตและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การดับเพลิงขั้นต้น”และ “การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและการป้องอัคคีภัย"
12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.                     สาธิตและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การดับเพลิงขั้นต้น”และ “การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและการป้องอัคคีภัย”(ต่อ)
15.00 – 15.30 น.                    ประเมินผลภาคปฏิบัติ
15.30 – 17.00 น.                    ประเมินผลภาคทฤษฎี

                                         

                                         

                                         

                   

ใบรับรองการอบรม

66122 4 66122 5