สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (ภาษาญี่ปุ่น)

แผนอบรม จป.บริหาร

Rational

          Ministerial Regulations on provision of occupational safety officers, personnel, unit or a group of personal in order to implement OSH in the establishment of the year 2022, clause 43, requiring employers or training providers to conduct OSH training for the employee qualify as a safety officer. at the supervisor and management level. The training of employers or service providers regarding the training to be as prescribed by the Director -General as summary in below table.

 

Objectives

        2.1  As prescribed by law the employer to comply with the safety law  

        2.2  To provide employees with knowledge understanding and performing duties as required by law

 

Qualification of target group         

All of employees at the management of the unit

 

Qualified Trainer                             

Trainer in list of the training provider as approved by Department of Welfare and Labor Protection

 

Duration           

2 Days (12 hr - full-time attendance)

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

  • 25,000 บาท

  • 22,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

Topic / Program

 

Day 1

 
08.00 - 08.30 Registration
08.30 - 09.00 Pretest

09.00 - 10.30

Chapter 1 Knowledge of OSH management, roles and responsibilities of management
 

(a) Knowledge of OSH management

(b) Roles and responsibilities of management

12.15 - 13.15 Lunch
13.15 - 16.30 Chapter 2 OSH & E Laws
 

(a) Management of OSH & E Laws Ministerial regulations of Ministry of Labour                                                 

(b) Essentials of OSH & E Laws and how to be implemented

Day 2  
08.30 - 09.00 Registration
09.00 - 12.15 Chapter 3 OSH-MS
 

(a) Concept of OSH-MS

(b) OSH-MS of Ministry of Labour

12.15 - 13.15

Lunch

13.15 - 16.30 Chapter 3 OSH-MS
 

(c) OSH-MS of TIS and ISO

(d) Implementation of OSH-MS

16.30 - 16.45 Posttest / Give certificate

 

 

Annotation : Fresh break 10.30 - 10.45 AM. and 02.45 - 13.00 PM.