สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 8

(สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายน้อยกว่า 8 ปี)

แผนอบรม จป.บริหาร

วันที่ 17 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

(สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายน้อยกว่า 8 ปี)

  • วันที่ 17 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
  • อบรมเวลา 08:30-17:00
  • รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

66085 3

วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

(สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายน้อยกว่า 8 ปี)

  • วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
  • อบรมเวลา 08:30-17:00
  • รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

66085 3

คุณสมบัติ

      1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      2. มีคุณวุฒิตังแต่ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีประยุกต์ เคมีเทคนิค หรือมีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
      3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายน้อยกว่า 8 ปี

เอกสารที่ต้องแนบตอนสมัคร

      สำเนาผลการศึกษา

 

ระยะเวลาการอบรม

  • 4 วัน

ราคาค่าอบรม

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 7,900 บาท

การชำระผ่าน Mobile Banking

การชำระผ่าน Mobile Banking

         1. เลือกการ "จ่ายบิล"

         2. ค้นหาและเลือก ชื่อหน่วยงาน "สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
         3. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
             3.1 ช่องที่ 1 ระบุ "เลขประจำตัวบัตรประชาชน" ของผู้สมัคร หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
             3.2 ช่องที่ 2 ระบุ "Code" ของกิจกรรมที่เข้าร่วม (มีระบุไว้ในแบบฟอร์มการชำระเงินสามารถโหลดได้ในเว็บไซต์)
             3.3 ช่องที่ 3 ระบุ "จำนวนยอดเงิน" ที่ระบุไว้ในเอกสารของแต่ละกิจกรรม
         4. ดำเนินการตามขั้นตอนของ Application จนเสร็จสมบูรณ์
         5. แนบแบบฟอร์มการชำระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงินที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการชำระเงิน (ใบ Payment) ลงในระบบเว็บไซต์ เพื่อรอการอนุมัติการชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินจากทางสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี