สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

แผนอบรม จป.บริหาร
แผนอบรม จป.บริหาร จังหวัดขอนแก่น

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม จป.บริหาร วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

 66085 3

 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม จป.บริหาร วันที่ 29 - 30 เมษายน 2567

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

วันที่ 29 - 30 เมษายน 2567

 66085 3

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม จป.บริหาร วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567

 66085 3

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม จป.บริหาร วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2567

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2567

 66085 3

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม จป.บริหาร วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2567

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2567

 66085 3

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม จป.บริหาร วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2567

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2567

 66085 3

หลักการและเหตุผล (Rational)

          กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๓ กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร  ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

          Ministerial Regulations on provision of occupational safety officers, personnel, unit or a group of personal in order to implement OSH in the establishment of the year 2022, clause 43, requiring employers or training providers to conduct OSH training for the employee qualify as a safety officer. at the supervisor and management level. The training of employers or service providers regarding the training to be as prescribed by the Director -General as summary in below table.

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

2.1  เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (As prescribed by law the employer to comply with the safety law)     

2.2  เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (To provide employees with knowledge understanding and performing duties as required by law)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม / กลุ่มเป้าหมาย (Qualification of target group)            

เป็นลูกจ้างระดับบริหารของหน่วยงาน (All of employees at the management of the unit)

 

วิทยากร (Qualified Trainer)                       

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Trainer in list of the training provider as approved by Department of Welfare and Labor Protection)

 

ระยะเวลาอบรม (Duration)       

2 วัน (12 ชั่วโมง) 2 Days (12 hr - full-time attendance)

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หลักสูตรภาษาไทย

  • 2,500 บาท

  • 2,300 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม (Topic / Program)

 

วันที่ 1 (Day 1)

 
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน (Registration)
08.30 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pretest)

09.00 - 10.30

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 

(Chapter 1 Knowledge of OSH management, roles and responsibilities of management)

 

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Knowledge of OSH management)

(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Roles and responsibilities of management)

12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch) 
13.15 - 16.30

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Chapter 2 OSH & E Laws)

 

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(Management of OSH & E Laws Ministerial regulations of Ministry of Labour)                                                  

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(Essentials of OSH & E Laws and how to be implemented)

วันที่ 2 (Day 2)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 12.15

หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Chapter 3 OSH-MS)

 

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Concept of OSH-MS)

(ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(OSH-MS of Ministry of Labour)

12.15 - 13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.15 - 16.30

หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Chapter 3 OSH-MS)

 

(ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมาตรฐานประเทศไทยและสากล

(OSH-MS of TIS and ISO)

(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

(Implementation of OSH-MS)

16.30 - 16.45

ทดสอบหลังการอบรม / มอบวุฒิบัตร

(Posttest / Give certificate)

 

หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.

Annotation : Fresh break 10.30 - 10.45 AM. and 02.45 - 13.00 PM.

วิธีการชำระเงิน

 
1.  ชำระเงินสดได้ที่ โรงแรมโฆษะ  ติดต่อคุณทิพวรรณ  ประศรี
2. โอนเข้าบัญชี  
     บริษัทเอฟแอนด์เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด
     ธนาคารทหารไทย สาขาเซนทรัลขอนแก่น
     เลขที่บัญชี 630-220-480-2

     พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินที่ระบุชื่อบริษัท หลักสูตรอบรม และเบอร์โทรศัพท์ประสานงาน
     กลับมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 

ต้องการออกเอกสารใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่
บริษัท เอฟแอนด์เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด
77/12 หมู่ 9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เลขที่ผู้เสียภาษี 0405554000556

 

หมายเหตุ
* กรณีต้องการใบแจ้งหนี้ ติดต่อคุณทิพวรรณ 093-3262569
* ใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ในวันจัดอบรม
* รบกวนส่ง สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าอบรมทุกท่าน พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ในวันจัดอบรม

สถานที่จัดอบรม

 
โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น:  250 252 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

Kosa Hotel : 250 252 Sri Chant Rd, Nai Mueang, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40000

 

Website : https://www.kosahotel.com/

Tel : 043 320 320 , 083 357 7171 , 089 569 6429

Map :  https://goo.gl/maps/9Ayqf1CpHaP7zurPA