สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : การเลือกวิธีบ่งชี้อันตรายแต่ละวิธีมาใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพกิจกรรมอบรม