head training

หลักสูตร : บทบาทและหน้าที่ด้าน EIA ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในงานก่อสร้าง

   

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 1,000 บาท (ราคาสมาชิก)

  • 1,200 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพกิจกรรมอบรม