สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

ประกาศรายชื่อหลักสูตร :  BBS by Law (การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยกฎหมาย)

ข้อกำหนดการอบรมออนไลน์

การชำระเงิน

 • ต้องชำระเงินก่อนการอบรม 7 วันเท่านั้น
 • ทางสมาคมฯจะดำเนินการจัดส่งคู่มือ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยเท่านั้น
 • หลังจากจบการอบรมทางสมาคมฯจะดำเนินการจัดส่งวุฒิบัตรภายใน 3-5 วันทำการ ในรูปแบบลงทะเบียน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรมออนไลน์

 • ผู้เข้าอบรมออนไลน์ (Online Learning) ทุกท่านต้องลงทะเบียนเรียน 2 ครั้ง  เช้า-บ่าย
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Link แบบทดสอบก่อนการอบรมพร้อมกันเวลา 08.45 น. ในช่องทาง Chat
 • ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ในสถานที่ที่พร้อมจะรับฟังการบรรยาย ทำกิจกรรมอื่นๆ
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม
 • ไม่อนุญาตผู้เข้าอบรมทุกท่านบันทึก VDO ในทุก ๆ โปรแกรม
 • ตลอดระยะเวลาการอบรม จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการอบรม ในระหว่างที่วิทยากรบรรยาย อาจมีการเรียกชื่อผู้เข้าอบรมเพื่อสอบถามถึงความเข้าใจ
 • กรุณาแต่งกายสุภาพตลอดระยะเวลาการอบรม
 • ระหว่างการบรรยาย ท่านใดมีคำถาม ให้ท่านยกมือ หรือ สอบถามผ่านทางช่องแชท ก่อนการเปิดไมค์  ถ้าท่านวิทยากรไม่เห็น จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านเพื่อสอบถามท่านวิทยากร
 • หลังการอบรมจะมีเจ้าหน้าที่ ส่ง  QR Code หรือ Link ผ่านทางช่อง Chat ให้ทุกท่าน เพื่อทำแบบทดสอบหลังการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าเรียนครบ 12 ชั่วโมง  ทำแบบทดสอบ ก่อน-หลังอบรม  จึงจะได้รับวุฒิบัตร

ข้อห้ามระหว่างอบรม

 • ผู้เข้าอบรมออนไลน์ทุกท่าน ต้องไม่ขับรถ ระหว่างการอบรมทุกๆกรณี
 • ผู้เข้าอบรมออนไลน์ทุกท่าน ต้องไม่อยู่หน้าไซร้งาน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทุกชนิด
สมาคมฯ ปฏิบัติตามมาตรการการจัดอบรมแบบคลาสรูมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด