head training

หลักสูตร : การทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก Rope Access : Operations

แผนอบรมความปลอดภัย

ระยะเวลาการอบรม

  • - วัน  (- ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • - บาท

  • - บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร