สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : การทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก Rope Access : Operations

แผนอบรมความปลอดภัย

             การทำงานบนที่สูง หรือการทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานต่อเติมอาคาร งานบำรุงรักษาในระบบอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำงานในหลุม บ่อที่มีความลึกมากกว่า 2 เมตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสาขาอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานทางบนที่สูงด้วย อาทิเช่น  อาสากู้ภัย ท่องเที่ยว ป่าไม้ อุทยาน รุกขกร ผู้ให้บริการทาสี ทำความสะอาด ซ่อมบำรุง เช็ดกระจกอาคารสูงและกังหันลม ฯลฯ อาชีพดังกล่าวนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการทำงานด้วยระบบเชือกในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานด้วยระบบเชือกให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงาน

             หลักสูตรการฝึกอบรมได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์ของแต่ละสาขาอาชีพฯ      ฉะนั้นด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล รวมไปถึงบุคลากรผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จะมีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการทำงานอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และบนพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานที่สูงอย่างถูกวิธีตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 รวมไปถึง European Standards  สามารถทำให้พนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง จะได้หันมาให้ความสำคัญ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และมีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในงานบนที่สูง  รวมไปถึงการได้นำความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานบนที่สูงในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้อุปกรณ์ในการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก
  • เพื่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก
  • เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก

ระยะเวลาการอบรม

  • 3 วัน  (24 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 11,500 บาท

  • 11,500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

 หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม (Topic / Program)

 

วันที่ 1 (Day 1)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 10.00 ภาคทฤษฎี  มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
10.00 - 12.00 

ภาคปฏิบัติ  

  • อุปกรณ์ PPE อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก
  • วิธีการสวมใส่ชุดปฏิบัติงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ประจำตัว
13.00 – 18.00

ภาคปฏิบัติ  ฝึกทักษะการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

1. Ascending  การไต่ขึ้น

2. Descending  การไต่ลง

3. Changeover การเปลี่ยนอุปกรณ์กลางเชือก ใช้เมื่อปีนขึ้น แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สำหรับการโรยตัว

หรือเมื่อโรยตัวลงแล้วต้องการปีนขึ้น ต้องเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สำหรับไต่ขึ้น

4. Passing Knot การผ่านปมเชือกใช้ในกรณีที่พบว่าเชือกมีรอยชำรุดในระหว่างทำงาน โดยที่รอยชำรุดนั้น

อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ผู้ทำงานจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการผูกปมไว้ เพื่อไม่ให้รอยชำรุดของเชือก

ต้องรับแรงดึง แต่อุปกรณ์สำหรับการปีนขึ้นหรือโรยตัว จะไม่สามารถผ่านปมนี้ได้ จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการผ่านปมอย่างปลอดภัย

วันที่ 2 (Day 2)  
 08.30 - 09.00  ลงทะเบียน (Registration)
 09.00 - 18.00

 

ภาคปฏิบัติ  ฝึกทักษะการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

5. Passing rope protection การผ่านปลอกรองเชือก ในการทำงานเชือกมักพาดผ่านขอบอาคารซึ่งจะ

เกิดแรงเสียดสีของเชือกกับมุมของอาคาร จำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกมีความเสียหาย

ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ และเทคนิคในการข้ามผ่านอุปกรณ์ชนิดนี้ด้วย

6. Re-Anchor ใช้ในกรณีที่มีการย้ายการทำงานในแนวระนาบ โดยที่ไม่ต้องมีการย้ายจุดผูก

เพื่อให้เชือกเปลี่ยนแนว วิธีนี้จะผูกเชือกไว้ที่ 2 จุด ตามแนวที่ต้องการเปลี่ยน

7. Anchor & Knot เงื่อนและการทำจุดยึด โดยคำนึงถึงมุมองศาที่รับแรงได้ดีที่สุด

Pre-Test ทบทวนทุกทักษะการทำงานด้วยระบบเชือกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 3 (Day 3)  
08.30 - 09.00  ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 18.00

ภาคทดสอบ ทักษะการทำงานบนด้วยระบบเชือกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

(Rope Access Operations)

1. Ascending 

2. Descending 

3. Changeover

4. Passing Knot

5. Passing rope protection

6. Re-Anchor 

7. Anchor & Knot

 

หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 - 10.45 น. , 14.30 - 14.45 น.  พักกลางวัน 12.15 - 13.15 น.