สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : BBS by Law (การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยกฎหมาย)

                  Behavior-based safety (BBS) เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา เพื่อสร้างความปลอดภัยที่ยึดพฤติกรรมเป็นหลัก  โดยใช้พลังขององค์กร “ห่วงใยซึ่งกันและกัน” “จะไม่วางเฉยเมื่อเห็นใครไม่ปลอดภัย” โดยใช้การปฏิสัมพันธ์แบบ ทัก เตือน ชม ซึ่งกันและกัน ต่อมาพบว่ามีจุดอ่อน ที่สำคัญ คือการใช้ดุลพินิจส่วนบุคลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและเกิดความไม่ไว้วางใจ จึงเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดกิจกรรมขึ้นเท่านั้น ทำให้มีผลสะท้อนกลับกลายเป็นภาระ ไม่ใช่หน้าที่ จึงทำให้หลักการ BBS ไม่สำเร็จ

                  เมื่อนำจุดอ่อนดังกล่าวมาพิจารณา พบว่าหลักการของ BBS มีความสัมพันธ์กับกฎหมาย เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบุคลากรตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้น หลักการ BBS กับกฎหมายจะต้องดำเนินการไปด้วยกัน ในรูปแบบของ BBS เพื่อขับเคลื่อนกฎหมาย ขณะเดียวกันกฎหมายก็ขับเคลื่อน BBS ไปพร้อม ๆ กันด้วย

วัตถุประสงค์
                  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการ BBS

                  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจหน้าที่ของบุคลากรตามกฎหมาย

                  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน ระหว่าง BBS กับ กฎหมาย

                  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Road Map ของ BBS by Law ไปใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเองได้

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 5,000 บาท

  • 4,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพกิจกรรมอบรม