สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

ประกาศผลหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

ผลการทดสอบ