สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ผู้สอนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

(เทคนิคการโค้ชการปฏิบัติหน้าที่ จป.วิชาชีพ ข้อ 12)

         พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้นิยาม คำว่า

         “โรคจากการประกอบอาชีพ หมายถึง โรคหรืออาการที่ผิดปติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมากจากกรทำงานหรือการประกอบอาชีพโรคจากสิ่งแวดล้อม หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องจากมลพิษ

            “มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย สิ่งปนเปื้อน และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย

            นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัย               อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้หมายความรวมถึงผู้จ้างงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน

            และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 กำหนดให้จป.วิชาชีพมีหน้าที่ให้คำวามรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

           เพื่อสร้างมาตรฐานในการสอนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะ มีความมั่นใจในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แบบ step by step ในเนื้อหาวิชาที่จะถ่ายทอด

วัตถุประสงค์

  • เพื่อค้นหาปัญหาและปัจจัยเสียงการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพของลูกจ้างได้อย่างทันท่วงที
  • เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในการนำไปถ่ายทอดหลักสูตรที่เรียนรู้แบบ step by step
  • เพื่อเสริมทักษะการสอนอย่างมั่นใจ
  • ฝึกปฏิบัติแบบสถานการณ์จริง
  • เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีผู้สอนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำหรับลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน/ระหว่างที่ลูกจ้างทำงาน ที่สามารถดำเนินการสอนได้ด้วยสถานประกอบการเอง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย         

         จป.วิชาชีพ

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 3,500 บาท

  • 3,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อบรรยาย  

วันที่ 1

 

08.30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45-09.00 น.

ทดสอบก่อนการอบรม

09.00-10.30 น.

จับประเด็นหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม” 
ควรนำเสนออย่างไร

10.30-10.45 น.

พัก

10.45-12.15 น.

จับประเด็นหัวข้อ  “ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ความสำคัญ และวิธีการป้องกันของการเกิดโรคในผู้ประกอบอาชีพ และตัวอย่างโรคจากการประกอบอาชีพทางกายภาพ  (แสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน) ทางเคมี (ฝุ่น ฟูม ก๊าซ ไอระเหย)ทางการยศาสตร์

12.15-13.15 น.

พัก

13.15-14.30 น.

ตัวอย่างโรคจากการประกอบอาชีพทางกายภาพ  (แสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน) ทางเคมี (ฝุ่น ฟูม ก๊าซ ไอระเหย)ทางการยศาสตร์

หลักการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ”” ควรนำเสนออย่างไร

14.30-14.45 น.

พัก

14.45-16.30 น.

Work shop ควรนำเสนออย่างไรในประเด็นที่สำคัญ

 

 

วันที่ 2

  

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

ฝึกปฏิบัติการสอน “หลักสูตรความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไป/ใหม่”เป็นรายบุคคล”

12.00-13.00 น.

พัก

13.00-16.00 น.

ฝึกปฏิบัติการสอน “หลักสูตรความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไป/ใหม่”เป็นรายบุคคล”

16.00-16.30 น.

มอบวุฒิบัตร

***เวลาพักทานอาหารว่าง 10.30-10.45น. และ 14.30-14.45น.   / พักทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00น.***

ภาพกิจกรรมอบรม