สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

         ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • คัดแยกและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • ดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรำคาญหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
 • ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดำเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมทราบทันที
 • รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการสั่งปรับปรุงแก้ไข

 วัตถุประสงค์

         เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ระยะเวลาการอบรม

 • 3 วัน

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 5,000 บาท

 • 4,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร       

 • ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 วิธีอบรม      

 • บรรยาย /แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้บรรยาย

 วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ต้องมีเวลาเรียน 100 %  ( 18 ชม)
 • ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม

หัวข้อบรรยาย

วันที่ 1

 • 08.30-09.00                ลงทะเบียน
 • 09.00-12.00                สถานการณ์กากของเสียอุตสาหกรรมของประเทศไทย
 • 12.00-13.00                พักเที่ยง
 • 13.00-16.00                หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 2

 • 08.30-09.00                ลงทะเบียน
 • 09.00-12.00                ลักษณะและคุณสมบัติของกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมการคัดแยกการเก็บการรวบรวม การขนส่ง และระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
 • 12.00-13.00                พักเที่ยง
 • 13.00-16.00                ทฤษฎีการการจัดการกากของเสียและเทคนิคการกำจัดกากของเสียโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอย่างปลอดภัย

วันที่ 3

 • 08.30-09.00                ลงทะเบียน
 • 09.00-12.00                เทคนิคการกำจัดกากของเสียที่อันตรายโดยการเผาอย่างมีประสิทธิภาพและการควบคุมมลพิษ
 • 12.00-13.00                พักเที่ยง
 • 13.00-16.00                อุปกรณ์ความปลอดภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

สอบวัดความรู้ ต้องผ่านร้อยละ60 จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45-12.00 น. และ  14.45-15.00 น.

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมอบรม