Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ


highlevelbanner.jpg (850×569)


64068_1.png (700×80)


หมายเหตุ

  • ค่าลงทะบียน จป.เทคนิคขั้นสูง เป็นค่าลงทะเบียน 30 วัน
    กรณีเรียนเสริมสืบเนื่องมาจากสอบซ่อม ครั้งที่ 1 แล้วยังไม่ผ่าน ท่านจะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาที่ไม่ผ่านโดยเสียค่าใช้จ่ายหมวดละ 2500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • การสอบและการสอบซ่อมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากหน่วยงานราชการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ


  กลุ่มเป้าหมาย
  

  ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้.-

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน (จป.พื้นฐาน) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
   
   ระยะเวลาอบรม
    30 วัน (180 ชั่วโมง)
   
   ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
    -25,000 บาท  
  -23,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)
   
   อื่นๆ
 

  -ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนครบในแต่ละหมวดไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงจึงจะมีสิทธิสอบ
  -ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
  -Safety Talk เวลา 08:45-09:00 น. ของแต่ละวัน ยกเว้นวันแรกของแต่ละหมวด 
  -ใบอนุญาตจัดอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง 

   
   เนื้อหาหลักสูตร
 

หมวดวิชาที่ 1

กฎหมายและการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
  วันที่ 1   
  08:30 - 08:45   ลงทะเบียน
  08:45 - 09:00   ทดสอบก่อนการอบรม
  09:00 - 12:15   ก.การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
  13:15 - 16:30   ข.สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  วันที่ 2

  09:00 - 12:15   ข.สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)
  13:15 - 16:30   ข.สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)
  วันที่ 3

  09:00 - 12:15   ค.สาระสำคัญของกฎหมายกองทุนเงินทดแทน
  13:15 - 14:45   ง.ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างที่รับเข้ามาทำงานใหม่และความปลอดภัยในสำนักงาน
  15:00 - 16:30   จ.ความปลอดภัยนอกงาน
  วันที่ 4

  09:00 - 10:30   ฉ.มนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ
  10:45 - 12:15   ช.การสื่อสารระหว่างบุคคลและการมีส่วนร่วม
  13:15 - 16:30   ซ.การสอนงานและการฝึกปฏิบัติ
  วันที่ 5

  09:00 - 10:30   ฌ.การฝึกอบรมลูกจ้้างด้านความปลอดภัย
  10:45 - 12:15   ญ.สารสนเทศความปลอดภัย
  13:15 - 16:30   ฎ.กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
  16:30 - 17:00   ทดสอบหลังการอบรม

หมวดวิชาที่ 2

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
  วันที่ 1

  08:30 - 08:45   ลงทะเบียน
  08:45 - 09:00   ทดสอบก่อนการอบรม
  09:00 - 10:30   ก.ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  10:45 - 12:15   ข.อันตรายจากความร้อน ความเย็น อันตรายจากสิ่งแวดล้อมชีวภาพและการป้องกัน
  13:15 - 16:30   ค.อันตรายจากเสียงดังและการอนุรักษ์การได้ยิน อันตรายจากการสั่นสะเทือน อันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่ผิดปรกติและการป้องกัน
  วันที่ 2

  09:00 - 10:30   ง.อันตรายจากรังสีและการป้องกัน
  10:45 - 12:15   จ.ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ
  13:15 - 16:30   ฉ.อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางเคมีและการป้องกัน
  วันที่ 3

  09:00 - 12:15   ช.ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
  13:15 - 14:45   ซ.หลักการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
  15:00 - 16:30   ฌ.การจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี
  วันที่ 4

  09:00 - 16:30   ญ.การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและฝึกปฏิบัติ
  วันที่ 5

  09:00 - 16:30   ญ.การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
  16:30 - 17:00   ทดสอบหลังการอบรม

หมวดวิชาที่ 3

เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
  วันที่ 1

  08:30 - 08:45   ลงทะเบียน
  08:45 - 09:00   ทดสอบก่อนการอบรม
  09:00 - 10:30   ก.ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย
  10:45 - 12:15   ข.ระบบอนุญาตทำงาน
  13:15 - 16:30   ค.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
  วันที่ 2

  09:00 - 12:15   ง.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำและถังความดัน
  13:15 - 16:30   จ.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและเครื่องมือกล
  วันที่ 3

  09:00 - 12:15   ฉ.การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย
  13:15 - 16:30   ช.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  วันที่ 4

  09:00 - 12:15   ซ.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง
  13:15 - 16:30   ฌ.การป้องกันและระงับอัคคีภัย
  วันที่ 5

  09:00 - 12:15   ญ.หลักการระบายอากาศ
  13:15 - 14:45   ฎ.การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
  15:00 - 16:30   ฏ.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  16:30 - 17:00   ทดสอบหลังการอบรม


 

หมวดวิชาที่ 4

การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง
  วันที่ 1

  08:30 - 08:45   ลงทะเบียน
  08:45 - 09:00   ทดสอบก่อนการอบรม
  09:00 - 10:30   ก.ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง
  10:45 - 12:15   ข.การค้นหาปัญหาสุขภาพและสาเหตุการเจ็บป่วยในกลุ่มลูกจ้าง
  13:15 - 14:45   ค.การประเมินความเสี่ยงโรคจากการทำงาน
  15:00 - 16:30   ง.การตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
  วันที่ 2

  09:00 - 10:30   จ.การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการวางแผน
  10:45 - 12:15   ฉ.การเฝ้าระวังสุขภาพลูกจ้าง
  13:15 - 14:45   ช.หลักการเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการระบาดวิทยา
  15:00 - 16:30   ซ.หลักการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
  วันที่ 3

  09:00 - 12:15   ฌ.การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
  13:15 - 16:30   ญ.การสาธิตและปฏิบัติการปฐมพยาบาล
  วันที่ 4

  09:00 - 12:15   ฎ.การสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน
  13:15 - 16:30   ฏ.การแก้ปัญหาจิตวิทยาสังคมในสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค SOLVE
  วันที่ 5

  09:00 - 10:30   ฐ.การป้องกันและควบคุมปัญหาเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานประกอบการ
  10:45 - 12:15   ฑ.การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพและหน่วยบริการในสถานประกอบการ
  13:15 - 16:30   ฒ.การสัมมนาแนวทางดำเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพลูกจ้าง

หมวดวิชาที่ 5

การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน
  วันที่ 1

  08:30 - 08:45   ลงทะเบียน
  08:45 - 09:00   ทดสอบก่อนการอบรม
  09:00 - 12:15   ก.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์
  13:15 - 14:45   ข.จิตวิทยาในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์
  15:00 - 16:30   ค.การวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์
  วันที่ 2

  09:00 - 12:15   ง.หน่วยที่ทำงานและท่าทางการทำงาน
  13:15 - 14:45   จ.เครื่องมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร
  15:00 - 16:30   ฉ.การยศาสตร์ในที่ทำงาน
  วันที่ 3

  09:00 - 12:15   ช.การโยกย้ายวัสดุสิ่งของโดยการใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์
  13:15 - 14:45   ซ.อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานและการบริหารเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  15:00 - 16:30   ฌ.มาตรฐานสีและเครื่องหมายความปลอดภัย
  วันที่ 4

  09:00 - 10:30   ญ.การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงสถานที่ทำงาน
  10:45 - 12:15   ฎ.การสำรวจทางด้านการยศาสตร์
  13:15 - 16:30   ฏ.การวิเคราะห์ลักษณะงานและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน
  วันที่ 5

  09:00 - 12:15   ฐ.การศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการ
  13:15 - 16:30   ฑ.การสัมมนาวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน
  16:30 - 17:00   ทดสอบหลังการอบรม

หมวดวิชาที่ 6

การจัดการอาชีวอนามัยและอนามัย
  วันที่ 1

  08:30 - 08:45   ลงทะเบียน
  08:45 - 09:00   ทดสอบก่อนการอบรม
  09:00 - 12:15   ก.แนวคิดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  13:15 - 14:45   ข.แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
  15:00 - 16:30   ค.ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  วันที่ 2

  09:00 - 12:15   ง.การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการเฝ้าสังเกตงาน
  13:15 - 16:30   จ.การสอบสวน การวิเคราะห์อุบัติเหตุและการรายงานอุบัติเหตุ
  วันที่ 3

  09:00 - 16:30   ฉ.การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  วันที่ 4

  09:00 - 10:30   ช.การตรวจความปลอดภัย
  10:45 - 12:15   ซ.แผนฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
  13:15 - 16:30   ฌ.การจัดทำและการวิเคราะห์แผนงาน โครงการความปลอดภัย
  วันที่ 5

  09:00 - 12:15   ญ.การวัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการตรวจประเมินผลภายใน
  13:15 - 16:30   ฎ.ประสบการณ์การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ
  16:30 - 17:00   ทดสอบหลังการอบรม