Facebook

64068_1.png (700×80)

  กลุ่มเป้าหมาย
    ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  (ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว)
   
   ระยะเวลาอบรม
    3 วัน (18 ชั่วโมง)
   
   ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
    -3,300 บาท  
  -3,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)
   
   อื่นๆ
    -ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนครบ 18 ชั่วโมงจึงจะได้รับวุฒิบัตร
  -ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
   
   เนื้อหาหลักสูตร
 
  วันที่ 1    
    08:30-08:45  น.   ลงทะเบียน
    08:45-09:00 น.   ทดสอบก่อนการอบรม
    09:00-12:15 น.   หมวดวิชาที่ 1
      การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
      ก.แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
      ข.บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
    13:15-16:30 น.   หมวดวิชาที่ 2
      กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
      ก.สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
      ข.การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  วันที่ 2    
    09:00-16:30 น.   หมวดวิชาที่ 3
      การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
      ก.เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
      ข.เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
      ค.เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง
  วันที่ 3   หมวดวิชาที่ 4
    09:00-16:30 น.   การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย
      ก.การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
      ข.การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ค.การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน
    16:30-16:45 น.   ทดสอบหลังการอบรม
       
       
    หมายเหตุ   ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนครบ 18 ชั่วโมงจึงจะได้รับวุฒิบัตร
      เวลาพักทานอาหาร 12:15 - 13:1
5 พักทานอาหารว่างเวลา 10:30 - 10:45 และ 14:45 - 15:00 ของแต่ละวัน