Facebook

รุ่นสุดท้าย  อบรมฟรี  (รับจำนวนจำกัด)
 

“ หลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมินเพื่อยกระดับการดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ”

       อบรมวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบระดับความถูกต้องในการดำเนินการตามกฎหมาย : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง/คณะกรรมการความปลอดภัยฯ


วันที่อบรม

  • วันที่ 23 ธันวาคม 2557


สถานที่อบรม

  • ณ หองอรุณอัมรินทร3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิติ้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักบริหาร   โทร. : 02 880-4659 , 02 884-1852, 02 880-4803 , 02 884-1408  เบอร์ต่อ 209, 212


ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด ใบสมัครอบรม-กำหนดการ