Facebook

     ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 6 (ราชบุร)ี  จะจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ  “วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน” ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี ซึ่งในงานจะประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 6 (ราชบุรี)ได้มอบหมายให้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานรับจองคูหานิทรรศการในการนี้

      สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์สินค้าของท่าน โดยกรอกแบบตอบรับ (ดาวน์โหลดแบบตอบรับด้านล่าง)  และส่งกลับไปยังหมายเลขโทรสาร 0 2884 1853 0 2880 4591


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการเข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการ

  • โทรศัพท์  0 2884 1852 , 0 2880 4803
  • มือถือ 089 009 9728 ( คุณณัฐกณต์  ตันมา )
  • มือถือ 081 988 6132 ( คุณจรูญ จันทร์แก้ว )


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ


รายละเอียดเกี่ยวกับบูธ

  1.ราคาและพื้นที่บูธ

บูธหมายเลข
ขนาดพื้นที่
ราคาบูธละ
ทำเลที่ตั้ง
1 3 X 4 ม. 11,000 ภายในอาคารโรงแรม
2-7 3 X 3 ม. 10,000 ภายในอาคารโรงแรม
8-9 2 X 4 ม. 10,000 หน้าประตูเข้าไปในอาคารโรงแรม
10-32 3 X 3 ม. 5,000 พื้นที่นอกอาคารติดตั้งภายในเต๊นท์

  2.ลักษณะบูธ

  • บูธหมายเลข 1- 9 เป็นบูธแบบ system (โครงสร้างสำเร็จรูป) ผนังสีขาว ภายในบูธ  ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว ,เก้าอี้ 2 ตัว , ไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 ดวง ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ (ป้ายชื่อทำด้วยสตกิ๊ เกอร์ไม่เกิน 24 ตัวอักษร)
  • บูธหมายเลข 10- 32 เป็นพนื้ ที่ภายในเต๊นท์ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว ,เก้าอี้ 2 ตัว, ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ , ป้ายชื่อทำด้วยสติ๊กเกอร์ไม่เกิน 24 ตัวอักษร

  3.เงื่อนไขการแสดงคูหานิทรรศการ

  • แสดงบูธนิทรรศการวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 18.00 น. ( ผู้แสดงคหูาเข้าได้ตั้งแต่ 07.00 น. )
  • เข้าติดตั้งคูหา วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-18.00 น.
  • รื้อถอนวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 – 18.00 น.