Facebook

 ปิดรับสมัคร !!!!!     


วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
  2. เพื่อทราบขั้นตอนในการจัดทำเนื้อหาข้อบังคับและคู่มือ
  3. เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อบังคับจากงานตัวอย่าง

หลักการและเหตุผล

     กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ได้กำหนดเนื้อหาส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่องานความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

     ขอ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ

     ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไมปลอดภัยในการทำงานทั้งนี้นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยรวมทั้งจัดวางระบบควบคุมกำกับดูแล โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจาหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ

     ซึ่งข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานมีความแตกต่างกัน ทั้งลักษณะของเนื้อหา กระบวนการจัดทำ และการนำไปใช้ประโยชน์       จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถจัดทำและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย


วันที่อบรม 3 รุ่นรุ่น 3วันที่ 19-20 พ.ค. 57
จัดที่ โรงแรมเดอะริช (ถ.พระราม 5) 
(ดูแผนที่)

ปิดรับสมัคร !!!!! 

รุ่น 4รุ่น 2 วันที่ 26-27 พ.ค. 57
จัดที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
 

ปิดรับสมัคร !!!!!

รุ่น 5รุ่น 3 วันที่ 30-31 พ.ค. 57
จัดที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
 

ปิดรับสมัคร !!!!! 


** สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย **     

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 
 หน่วยงานละ 3 ท่าน ตามตำแหน่งที่ระบุ
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ/เทคนิคขั้นสูง
  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 
กำหนดการ

วันแรก

วิทยากร         นายโสภณ  พงษ์โสภณ

08.30-08.45       ลงทะเบียน

08.45-09.00       Pre Test

09.00-09.15       อธิบายเจตนารมณ์ของกฎหมายจัดทำข้อบังคับและคู่มือ

09.15-09.30       ความแตกต่างของข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

09.30-10.30       เนื้อหาและขั้นตอนการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

10.30-10.45       พัก

10.45-12.00       ฝึกปฏิบัติการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

12.00-13.00       พักรับประทานอาหาร

13.00-13.30       เนื้อหาและขั้นตอนการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

13.30-14.30       การชี้บ่งอันตรายวิธีต่างๆและการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาตรการที่จะนำมาใช้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

14.30-14.45       พัก

14.45-16.00       การชี้บ่งอันตรายวิธีต่างๆและการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาตรการที่จะนำมาใช้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน


วันที่สอง

วิทยากร         นายโสภณ  พงษ์โสภณ

08.30-09.00       ลงทะเบียน

09.00-10.30       ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานจากงานตัวอย่าง

10.30-10.45       พัก

10.45-12.00       ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานจากงานตัวอย่าง

12.00-13.00       พักทานอาหาร

13.00-14.30       ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานจากงานตัวอย่าง

14.30-14.45        พัก

14.45-15.45        Post test

15.45-16.00        มอบวุฒิบัตร
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


       

แฟกซ์แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ มาที่หมายเลขโทรสาร 02-4485556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานนโยบาย แผนงานและโครงการ โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 209

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน