Facebook


หลักการและเหตุผล

       สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้บริการทางวิชาการ ฝึกอบรม การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบระบบต่างๆ และข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ตามที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรฐาน 8 กำหนดให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงได้นำมาตรการดำเนินการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นเรื่องทางวิชาการที่มีขั้นตอนในการจัดทำที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งต้องเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างแท้จริง เพื่อพิจารณามาตรการในการควบคุม ป้องกันที่เหมาะสม และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

      ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน” เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา ตรวจวัด จัดทำรายงานการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือการจัดการด้านการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพอนามัย จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านเทคนิคและวิธีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยั่งยืนและสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน และระบบการจัดการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพอนามัย และสามารถนำไปประยุกต์ได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ในการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นและสารเคมี


วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวทางเทคนิคการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการสภาพแวดล้อมในการทำงาน


การรับรองผล

        ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80


หัวข้อวิชา (รวม 30 ชั่วโมง)

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  [1 ชั่วโมง 30 นาที]
 • ระบบการจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขอนามัย  [1 ชั่วโมง 30 นาที]
 • การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง [3 ชั่วโมง]
 • การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง [9 ชั่วโมง]
 • การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับฝุ่นและสารเคมี  [9 ชั่วโมง]
 • ฝึกภาคปฏิบัติสถานที่จริง สรุปผลการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมนำเสนอ [6 ชั่วโมง]


วันที่อบรม (เปิดอบรม 3 รุ่น)


    ระยะเวลาอบรม 5 วัน (30 ชั่วโมง) รุ่นละ 25 คน

 • รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2557
   
 • รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2557
   
 • รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2557
สถานที่อบรม
 
  ห้องราชพฤกษ์  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 


ค่าละทะเบียน

  ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาทคุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 
      บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา การตรวจวัด จัดทำรายงานการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
 
กำหนดการ

วันที่ 1

วิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

08.30 – 09.00   
09.00 – 09.30
09.30 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

ลงทะเบียน
ทดสอบก่อนการอบรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบการจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขอนามัย
พักรับประทานอาหาร
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

วันที่ 2

วิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

09.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ภาคทฤษฏี   
พักรับประทานอาหาร
การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง และเสียง ภาคทฤษฏี  (ต่อ)   

วันที่ 3

วิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

09.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ภาคปฏิบัติ   
พักรับประทานอาหาร
การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับฝุ่น สารเคมี  ภาคทฤษฏี

วันที่ 4

วิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

09.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับฝุ่น สารเคมี  ภาคทฤษฏี
(ต่อ)
พักรับประทานอาหาร
การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับฝุ่น สารเคมี ภาคปฏิบัติ

วันที่ 5

วิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

ฝึกภาคปฏิบัติสถานที่จริง
พักรับประทานอาหาร
สรุปผลการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมนำเสนอ 

หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เวลาพักรับประทานอาหาร 12:00 - 13:00
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10:30 - 10:45 และ 14:45 - 15:00
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


     สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครมาที่ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2884-1852 ต่อ 401 - 409 โทรสาร 0-2408-7682

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน