Facebook


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
(หนังสือเชิญ + ใบสมัคร + อัตราค่าลงทะเบียน + แผนอบรมปี 2557)


ภาพบรรยากาศการจัดอบรม