Facebook
ประวัติการก่อตั้งสมาคมฯ

         ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของคนงานขึ้น ซึ่งเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากหลักฐานความเป็นมาในความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา ได้แสดงถึง ความมั่งคั่งของประเทศและประชาชน แต่ในทางกลับกันสิ่งนี้ก็แสดงถึงการขาดความเอาใจใส่ในการดูแลและการ บริหารจัดการความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ดังนั้นสิ่งที่ติดตามมากับความมั่งคั่งดังกล่าว คือ อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยของคนทำงานทั้งหลายที่มีอัตราสูงขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง

alt  alt  alt

(ดาวน์โหลดไฟล์นี้)


         ปี พ.ศ. 2529 ประเทศไทยได้มีการจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรกในระ หว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2529 ในครั้งนั้นคณะกรรมการการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เสนอว่า เห็นเป็นการสมควรที่จะให้มีการจัดตั้งสมาคมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานขึ้น และควรให้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติต่อไปทุกปี โดยให้สมาคมที่จะจัดตั้งขึ้นนี้มีส่วนเข้าร่วมด้วยและมี กรมแรงงาน (ในขณะนั้น) เป็นผู้ประสานงาน

          จากนั้นคณะรัฐมนตรีฯ ภายใต้การผลักดันของ ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ใน ขณะนั้นได้มีมติให้ความเห็นชอบตามที่กรมแรงงานเสนอ ให้ก่อตั้ง “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)”

logo

          และได้ทำการจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2530 โดยมีคณะผู้ก่อตั้ง (ตำแหน่งในขณะนั้น) ดังนี้ 

alt alt alt
ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 นายไพโรจน์ นิงสานนท์
ปลัดกระทรวงสาธาณสุข
นายชำนาญ พจนา
อธิบดีกรมแรงงานalt alt
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 นายกสมาคมอุตสาหกรรมไทย
นายอุดม วิทยะศิรินันท์
ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย    เมื่อก่อตั้งสมาคมฯ แล้ว คณะผู้เริ่มการสมาคมฯ ได้มอบหมายให้นายชำนาญพจนา อธิบดีกรมแรงงานในขณะ นั้น เป็นผู้จัดการสมาคมฯ คณะผู้เริ่มการสมาคมฯ ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2530 สรุปได้ว่า สมาคม ฯ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2530 มีสมาชิก ทั้งสิ้น 154 ราย สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่ครั้ง แรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2530 โดยเลือกคณะกรรมการ 19 ท่าน ที่ประชุมกรรมการที่เลือกตั้งได้เลือกตั้ง ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม เป็นนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการได้จัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2530 เพื่อดำ เนินงานของสมาคมฯ ต่อไป


icon 01 วัตถุประสงค์สมาคมฯ

  1. ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน โดย

  • การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การผลิต การเผยแพร่ ตำรา สื่อ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร และเอกสารวิชาการ
  • การให้คำปรึกษาแนะนำ
  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  • การอบรม จัดสัมมนา การเรียนการสอน
  • การให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
  • การตรวจสอบระบบต่าง ๆ
  • การปรับปรุงและพัฒนาองค์การ

  2. รณรงค์ส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน โดยการจัดกิจกรรม การประกวดแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
  3. ส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน
  4. ไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเมือง
  5. ไม่มีนโยบายหรือเจตนาที่จะจัดโต๊ะบิลเลียดเพื่อการพนัน


icon 01 การดำเนินงานในปัจจุบันของสมาคม

         1. สมาคมฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมสมาคมฯ โดยมีลำดับนายกสมาคมฯ ดังนี้  

alt alt alt
ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม
(2530 - 2534)
นายกระจ่าง ทิวะศะศิธร์
(2534 - 2536)
นายชำนาญ พจนา
(2536 - 2539) และ 
(2544 - 2546)alt alt alt
ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์
(2539 - 2543)
นายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์
(2546 - 2549)
นายฐาปบุตร ชมเสวี
(2549 - 2553)alt
นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
(2553 - 2557)

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
(2557 - 2561)

รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
(2561 - ปัจจุบัน)

icon 01 รางวัล...แห่งความภาคภูมิใจ

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการ บริหารบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 Certificate Number : 74170 จากสถาบันรับรอง UNITED REGISTRAR OF SYSTEM (THAILAND)LTD. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2546 ซึ่งนับว่าเป็นสมาคม ส่งเสริมด้านความปลอดภัยของประเทศไทยรายแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองจาก BSI Certification Services ในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 และ ISO 45001:2018

 

iso bsi.png (229×60)

icon 01 นโยบายคุณภาพ SHAWPAT

         “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน โดยการให้บริการทางวิชาการ ฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ”


icon 01 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิกองค์กรระดับชาติ

 • APOSHO : Asia Pacific Occupational Safety and Health Organization
 • JICOSH : Japan International Center for Occupational Safety and Health
 • JISHA : Japan Industrial Safety and Health Association
 • NSC : U.S. National Safety Council


icon 01 สร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อสังคม

 • กิจกรรมรณรงค์ 3 ป. ปลอดภัย
 • กิจกรรมรณรงค์ ปลุกวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัย
 • จัดตั้งโครงการ จป.อาสา เพื่อนช่วยเพื่อนสู่สังคม

        ซึ่งเป็นการรวบรวมบุคคลากรด้านความปลอดภัยมาร่วมทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อสังคม โดยมีโครง การนำร่อง 2 โครงการ คือ จป.อาสาพัฒนาโรงเรียนปลอดภัย และสายใย จป.เพื่อนช่วยเพื่อน ได้มีการจัดประชุมการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 600 คน