Facebook
โครงการพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับผู้นำแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม


      คุณสมบัติของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม (สปก. ละ 2 ท่าน)

  1. ไม่มีตำแหน่งในสหภาพแรงงาน (หมายถึง บริษัทที่อยู่ในความดูแลของสหภาพแรงงาน แต่ไม่มีตำแหน่งทำงานในสหภาพแรงงาน)
  2. ผู้นำแรงงาน เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างที่อยู่ในคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัย ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย ฯ
  3. ตำแหน่งอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยฯ


      รุ่นที่เปิดอบรม
 • รุ่นที่ 1  วันที่   6 – 8  มิ.ย. 2556   ณ ห้องอบรมสมาคมฯ
   
 • รุ่นที่ 2  วันที่   1 – 3  ส.ค. 2556   ณ ห้องอบรมสมาคมฯ
   
 • รุ่นที่ 3  วันที่ 29 – 31 ส.ค. 2556   ณ ห้องอบรมสมาคมฯ 
 • รุ่นที่ 4  วันที่ 28 – 30 ต.ค. 2556   ณ ห้องอบรมสมาคมฯ             

 • รุ่นที่ 5  วันที่ 21 – 23 พ.ย. 2556   ณ ห้องอบรมสมาคมฯ  

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตามระบบ ILO-OSHMS 2001 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการ
และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


     คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 – 299 คน
 2. มีสถิติการประสบอันตรายสูง
 3. ตัวแทนจากสถานประกอบกิจการ ตำแหน่งดังนี้

-  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

-  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคชั้นสูง/วิชาชีพ

-  ผู้แทนลูกจ้างที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ


    รุ่นที่เปิดอบรม

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 29 พ.ค. และ 29 มิ.ย.2556  ณ โรงแรมแมนฮัตตัน จังหวัดปทุมธานี
   
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 มิ.ย. และ 20 ก.ค. 2556 (4 วัน)  ณ ห้องอบรมสมาคมฯ
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 5-7 ส.ค. และ 28 ส.ค.2556 (4 วัน)    ณ ห้องอบรมสมาคมฯ
   
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 21-23 ส.ค. และ 13 ก.ย.2556 (4 วัน) ณ โรงแรมแมนฮัตตัน
   
            
    
 • รุ่นที่ 5 วันที่ 16-18 ก.ย. และ 14 ต.ค.2556 (4 วัน)    ณ ห้องอบรมสมาคมฯ
 • รุ่นที่ 6 วันที่ 31 ต.ค. / 1, 2 , 30 พ.ย.2556 (4 วัน)   ณ ห้องอบรมสมาคมฯ