Facebook
จัดอบรมวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556  ณ  โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ทสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลพบุรี ขอเรียนเชิญท่านส่งพนักงานระดับหัวหน้างานในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตร


  • หลักสูตรที่จัดอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
     
  • อบรมวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556
     
  • สถานที่อบรม :   โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท (คลิ๊กดูแผนที่)