สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65182_1.jpg (3508×2481)

                ในวันที่ 6-8 กันยายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในนามตัวแทนประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก Asian Workers’ Compensation Association (AWCA) ให้เข้าร่วมการสัมมนา “Navigating Social Security & Wellbeing Post COVID in Asia” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรในนามตัวแทนของสมาคมฯ และในนาม Vision Zero Experience in Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "Vision Zero in the Digital Era"

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Social Security Association (ISSA) Mining Section และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero ในประเทศไทย มีความยินดีที่สนับสนุนงานวิชาการทางด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero